Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο)

Περιγραφή Καλύψεων

 1. Πυρκαγιά - Πυρκαγιά από δάσος – κεραυνός  
 2. Καπνός
 3. Σεισμός και πυρκαγιά από σεισμό
 4. Πλημμύρα – θύελλα – καταιγίδα
 5. Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 6. Διάρρηξη σωληνώσεων, ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης (έως 20 έτη)
 7. Πτώση δέντρων και στηλών συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
 8. Πρόσκρουση οχήματος
 9. Πτώση αεροσκάφους
 10. Ζημιές κλέπτη στην οικοδομή μέχρι 3.000€
 11. Ευρεία έκρηξη
 12. Τρομοκρατικές ενέργειες 
 13. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διασάλευση τάξης
 14. Κακόβουλη βλάβη
 15. Κάλυψη εξωτερικών βοηθητικών κτισμάτων ή ειδικών κατασκευών (εφόσον δηλωθούν)
 16. Κάλυψη ζημιών σε αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισμένης οικοδομής (π.χ τέντες, κεραίες, πινακίδες) εξαιτίας πυρκαγιάς (εφόσον δηλωθούν)
 17. Αστική ευθύνη πυρκαγιάς έναντι γειτονικών εγκαταστάσεων ή και έναντι ιδιοκτήτη μέχρι 100.000€.
 18. Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι το 3% του Α/Κ
 19. Βραχυκύκλωμα μέχρι 3.000€ με ένδειξη φλόγας
 20. Θραύση κρυστάλλων συνεπεία τυχαίου και απρόβλεπτου γεγονότος μέχρι 3.000€
 21. Δαπάνες για έξοδα και αμοιβές Αρχιτεκτόνων κ.α επαγγελματιών, έξοδα αδειών μέχρι 3.000€
 22. Ποιοτική αλλοίωση τροφίμων εντός ψυγείων μέχρι του ποσού των 300€ συνεπεία διακοπής ρεύματος πέρα των 24 ωρών.
 23. Έξοδα φύλαξης συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 3.000€
 24. Έξοδα μεταστέγασης, μεταφοράς, επανεγκατάστασης συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 15.000€
 25. Έξοδα άντλησης υδάτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 3.000€
 26. Νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία μέχρι το 10% του Α/Κ του περιεχομένου με max ποσό 5.000€ με περιθώριο ειδοποίησης της εταιρίας εντός 30 ημερών.

Απαλλαγές

 1. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, απαλλαγή 10% στη ζημία με ελάχιστο ποσό 300€.
 2. Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 3. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ : Διάρρηξη σωληνώσεων, απαλλαγή  10% στη ζημία με ελάχιστο ποσό 450€
 4. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ : Κλοπή διαρρήξεως, απαλλαγή  10% στη ζημία με ελάχιστο ποσό 450€

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Κτιριακές εγκαταστάσεις & βελτιώσεις   0,70‰
Κτιριακές εγκαταστάσεις & βελτιώσεις + σεισμός 1,40‰
Περιεχόμενο εν γένει      1,30‰
Περιεχόμενο εν γένει + σεισμός    2,00‰
Π.χ Κατοικία αξίας 100.000€ (κτίριο) με κάλυψη Σεισμού, ετήσια ασφάλιστρα 140€

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Κτιριακές εγκαταστάσεις & βελτιώσεις   0,90‰
Κτιριακές εγκαταστάσεις & βελτιώσεις + σεισμός 1,60‰
Περιεχόμενο εν γένει      1,90‰
Περιεχόμενο εν γένει + σεισμός    2,60‰
Π.χ Κατοικία αξίας 100.000€ (κτίριο) με κάλυψη Σεισμού, ετήσια ασφάλιστρα 160€

Τα παραπάνω ασφάλιστρα επιβαρύνονται κατά 20% σε περιπτώσεις κατοικιών με στέγη από κεραμίδια επί ξύλινων δοκών.

Νέο Πρόγραμμα -Ακυρωτικά Ξενοδοχείων ΝΕΟ
Online Φόρμες Ειδικών Προϊόντων
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΡ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Α Σχέδιο
Ετήσια Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Β Σχέδιο
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Γυμνασίου - Λυκείου
Ανατόλια - Πρόγραμμα Ασφάλισης Διδάκτρων Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας
αφορά μόνο κατοικίες ευρισκόμενες στην Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

© 2007 ΑΝΑΧ SA. All rights reserved. Powered by Softways S.A.